1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez sieć internetową za pośrednictwem serwisu internetowego portal-erotyczny.pl 2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio: a) Blog – blog internetowy prowadzony przez Użytkownika w Portalu b) Forum – forum internetowe prowadzone w Portalu i będące jego integralną częścią c) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych zgromadzonych w Serwisie, d) Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika, które Użytkownik może zmieniać, uzupełniać lub usuwać, e) Post – wypowiedź użytkownika na Forum, f) Portal – Serwis internetowy istniejący pod adresem https://portal-erotyczny.pl/ zwany także Portal Erotyczny g) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji, h) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu. 3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w internecie na stronie https://portal-erotyczny.pl/. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony. 5. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby. 6. Podczas rejestracji konta użytkownik oświadcza, że jest kobietą w ogólnie przyjętym rozumowaniu. 7. Podczas rejestracji konta użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację w Portalu. 8. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych określonych przy rejestracji jako wymagane jest wymagane do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług lub rejestracji konta bez podania przyczyny. 9. W celu zarejestrowania Konta oraz korzystania z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na: • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis. 10. Zabronione jest rejestrowanie kont z tzw. „tymczasowych adresów email” 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników 12. Usługodawca ma prawo usunąć Konto użytkownika z Portalu jeśli uzna, że jego działania są na szkodę Portalu lub innych użytkowników. 13. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika skierowane za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@erotify.pl lub skorzystanie z odpowiedniej funkcji w profilu użytkownika. 14. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej. 15. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem i usunąć Konto jeśli: a) sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie jest sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi, b) Użytkownik nawołuje w Serwisie do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, bądź narusza prawa osób trzecich, c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu, d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści, lub też jeśli rozpowszechnia reklamy w postach. e) Użytkownik zamieszcza reklamy, linki, odnośniki, grafiki, posty, teksty lub innego rodzaju namowy do skorzystania z innych serwisów które mogą działać na szkodę Portalu. f) Użytkownik podszywa się pod inną osobę lub osobę innej płci niż określona w profilu 16. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta lub czasowym zawieszeniu Konta na okres określony przez administratora. 17. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do: a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych b) osobowych i dobrach osobistych innych osób, c) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, d) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, e) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) oraz dóbr osobistych innych Użytkowników, f) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej. 18. Użytkownik nie może: a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych, b) zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby, c) dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje, d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej, e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja towarów lub usług, własnych stron i blogów chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość, f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety. 15. Wszystkie użytkowniczki zobowiązane są poinformować administratora o wszelkich podejrzanych lub jawnych działań na szkodę innych użytkowników, administratorów lub samego portalu. 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie. 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie. 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników. 19. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet wskazanych utworów dostarczonych przez Użytkownika, na każdym z Serwisów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym. 20. Usługodawca może także korzystać z utworów użytkownika, promocji i reklamy Serwisów lub Usług, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań utworów. 21. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zezwolenie, o którym mowa w ust. 20 poprzez usunięcie utworu z serwera Użytkownika. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie jest tożsame z odwołaniem zezwolenia. 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią. 23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 24. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie informację o bezprawnym, rażącym lub obraźliwym charakterze tych danych. Usługodawca może również usunąć komentarz według własnej opinii. 25. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po opublikowaniu regulaminu. 26. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto 27. Dozwolone są odstępstwa od regulaminu tylko za pisemną zgodą Usługodawcy lub administratora. 28. Właściciel domeny portal-erotyczny.pl nie odpowiada za treści zamieszczone na stronie, które zostały przesłane przez użytkowników serwisu.